O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 
Uključite seEDUKATIVNI PROGRAMI

1. Škola krša na Slunjčici – je edukativno-istraživački projekt čiji nositelj je SPELEOLOŠKI KLUB „OZREN LUKIĆ“ (SKOL), a suradnici su speleološki klub „Ursus spelaeus“ i speleološki odsjek PD Dubovac iz Karlovca. Projekt se provodi uz potporu Javne ustanove „Natura viva“, Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske (MATRA KNIP program) i Rudarsko-naftno geološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Glavni ciljevi projekta su
 • Edukacija mlade populacije o prirodnim vrijednostima osjetljivih područja u kršu Hrvatske
 • Senzibilizacija mladih za očuvanje prirode krša i aktivno uključivanje u zaštitu takvih područja
Edukacija obuhvaća 4 Programska područja:
 • ZAŠTITA PRIRODE
 • GEOLOGIJA KRŠA
 • HIDROGEOLOGIJA KRŠA
 • SPELEOLOGIJA

Edukacija uključuje: predavanja uz ppt prezentacije i filmove, nastavu u prirodi, radionice, neobavezni izletnički dio.
Radi lakšeg snalaženja i boljeg pamćenja polaznici škole koriste se ilustriranim radnim bilježnicama i pripremljenim prilozima.
Po završetku programa sudionici prolaze kratki test provjere stečenih znanja i popunjavaju anketni listić, a svaki sudionik dopiva i Diplomu škole krša na Slunjčici.

 

2. Akcija praćenja stanja (monitoringa) kockavice za osnovne i srednje škole
U okviru projekta Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnom ustanovom „Natura viva“ provodi monitoring kockavice uključujući osnovne i srednje škole.
Kako bi se olakšao terenski rad, a prikupljanje podataka o kockavici ujednačilo, Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova „Natura viva“  održavaju stručne radionice o inventarizaciji i praćenju stanja kockavice namijenjene profesorima biologije koji žele uključiti svoje škole u akciju prebrojavanja kockavice.
Akcija se svake godine održava tijekom ožujka i travnja, a škole ispunjene obrasce sa terenskim podacima dostavljaju u Državni zavod za zaštitu prirode.
Cilj cijelog projekta je uspostava praćenja stanja (monitoringa) ove ugrožene vrste prikupljanjem podataka o veličini njenih populacija prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina. Temeljem dosad prikupljenih podataka o nalazištima i veličini populacija, ali i područjima sa kojih je vrsta već nestala, u ovoj je godini planirana izrada akcijskog plana za zaštitu kockavice.

 

3. Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“
Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ započeo je inicijativom Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora u 2009. godini. Suradnjom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ostvareni su značajni učinci u očuvanju bijele rode, te je dobiven uvid u stanje brojnosti populacije bijele rode u pojedinim županijama gdje se projekt provodi.

Projekt je usmjeren na očuvanje zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje i zaštitu gnijezda na krovovima stambenih objekata i gospodarskih zgrada na cijelom području Republike Hrvatske.
Cilj projekta
Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 • praćenje stanja populacije bijele rode (broj parova, broj gnijezda, broj mladih u gnijezdu)
 • stvaranje baze podataka o broju gnijezda i populacije rode
 • izrada izvješća o stanju populacije bijele rode
 • izradu popisa vlasnika stambenih objekata i gospodarskih zgrada temeljem kojih će se izvršiti isplata naknade za očuvanje prostora i biološke raznolikosti

Pored podataka dobivenih o stanju populacije bijele rode, projekt je omogućio i financijski poticaj vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na kojima se nalaze gnijezda roda u svrhu participacije za sanaciju krovišta.
Tijekom 2010. i 2011. godine predložen je nastavak projekta pri čemu je na suradnju pozvana i Javna ustanova „Natura viva“. Sada već drugu godinu za redom, Javna ustanova „Natura viva“ provodi projekt na području Karlovačke županije gdje je na gospodarskim i stambenim objektima tijekom 2011. evidentirano pet gnijezda bijele rode (Ciconia ciconia), dok na stupovima električne distribucijske mreže se nalazi 43 gnijezda.

Bijela roda (Ciconia ciconia) čija je zaštita i očuvanje predmet ovog projekta pripada europskim gnjezdaricama koje hranu nalaze na poljoprivrednim područjima, travnjacima i pašnjacima u vlažanim područjima, u blizini močvara i rijeka. Ova vrsta ptica je strogo zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09).
U Hrvatskoj gnijezdi 1300 parova bijele rode u kontinentalnom dijelu zemlje. Posljednji podaci pokazuju pad njihove brojnosti. Rode su ugrožene zbog:

 • promjene kvalitete njihovih staništa uslijed intenzivnih promjena u poljoprivredi gdje se primjenjuju pesticidi koji se akumuliraju u životinjama kojima se rode hrane
 • isušivanja vlažnih travnjaka,
 • sprečavanja poplava u poplavnim ravnicama velikih rijeka izgradnjom nasipa i odvodnih kanala
 • promjena u gradnji kuća na kojima podižu svoja gnijezda
 • ozljeda uslijed sudara s električnim žicama

Bijela roda gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu: višegodišnje gnijezdo veliko je 180x180x80 cm, a može težiti preko 1 tone. Zbog opterećenja krova na kojem se nalazi gnijezdo rode dolazi do:

 • urušavanja krovišta kuća, jer osim težine gnijezda koje zbog višegodišnjih naslaga

blata i zemlje znatno oteža,

 • propusnosti crijepa nagriženog od izmeta roda, te do pucanja krovnih letvi

Udruga za zaštitu okoliša i prirode EKO PAN, pokrenula je tijekom 2010. i 2011. godine prikupljanje i sistematizaciju podataka o broju i položaju gnijezda bijele rode.  U narednim godinama aktivisti EKO PANa zabilježili su 45 aktivnih gnijezda, čije podatke su ustupili Javnoj ustanovi „Natura viva“, a tijekom 2014. godine dogovoreni su zajednički izlasci u svrhu monitoringa bijele rode.

Na području Karlovačke županije u 2011. godini registrirano je ukupno 43 gnijezda bijele rode, od čega samo 5 na stambenim i gospodarskim subjektima.

Tablica: Broj gnijezda bijele rode na području Karlovačke županije u 2011. godini

Redni broj lokacije

Mjesto

Broj aktivnih gnijezda u 2011.

1.

Lazina

1

2.

Draganić

4

3.

Jurovski Brod

1

4.

Zaluka Lipnička

1

5.

Pravutina

4

6.

Donje Pokuplje

1

7.

Mahično

1

8.

Novaki

1

9.

Gaza

1

10.

Vodostaj

1

11.

Donje Mekušje

1

12.

Husje

1

13.

Kobilić Pokupski

1

14.

Rečica

7

15.

Zamršje

1

16.

Luka Pokupska

2

17.

Blatnica

1

18.

Šišljavić

9

19.

Gornje Mekušje

1

20.

Cerovac Vukmanićki

1

21.

Ladvenjak

1

22.

Plaški

1

UKUPNO

 

43

 

Na području Karlovačke županije u 2019. godini registrirano je ukupno 47 gnijezda bijele rode, od čega samo 3 na stambenim i gospodarskim objektima.

Tablica: Broj gnijezda bijele rode na području Karlovačke županije u 2019. godini:

REDNI BROJ
Lokacija
Broj aktivnih gnijezda
1.
Lazina
2
2.
Draganići 
5
3.
Brodarci
1
4.
Mahično
1
5.
Trg
1
6.
Polje Ozaljsko
1
7.
Jurovski Brod
1
8.
Jurovo
1
9.
Zaluka Lipnička
1
10.
Pravutina
6
11.
Velika Paka
1
12.
Gornje Pokupje
1
13.
Novaki
1
14.
Hrnetić
1
15.
Gaza
1
16.
Husje
1
17.
Rečica
3
18.
Zamršje
1
19.
Šišljavić
6
20.
Lipje
1
21.
Slunjska Selnica
1
22.
Skakavac
1
23.
Gornje Mekušje
1
24.
Cerovac Vukmanićki
1
25.
Tušilović
1
26.
Selišće
1
27.
Plaški
2
28.
Sela Bosiljevska
1
29.
Pribanjci
1
30.
Mrežničke Poljice
1
UKUPNO
47

 

Budući se pokazala potreba za proširenjem zaštite bijele rode na području Karlovačke županije, Javna ustanova „Natura viva“ i EKO PAN nastavljaju zajednički s provođenjem projekta u okviru svojih aktivnosti i pozivaju sve zainteresirane pojedince, škole, udruge da se priključe i zajedničkim idejama i aktivnostima doprinesu očuvanju bijele rode.

http://eko-pan.hr/

 

 

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica